ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Bootcamp030

 

Bootcamp030 is gevestigd in Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70030898.

1. TOEPASSING

a. De algemene voorwaarden van Bootcamp030 zijn van toepassing op deelnemers aan een bootcamp. Dat geldt voor deelnemers aan een gratis try-out en voor deelnemers die via een strippenkaart een overeenkomst hebben gesloten met Bootcamp030.

b. Bootcamp030 zal een deelnemer zo spoedig mogelijk wijzen op de algemene voorwaarden.

c. Door deelname aan een Bootcamp en / of aankoop van een strippenkaart verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden van Bootcamp030.

d. Bootcamp030 kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Bootcamp30. Op verzoek wordt een exemplaar van de algemene voorwaarden verstrekt.

 

2. OVEREENKOMST

a. Een overeenkomst tussen Bootcamp030 en een deelnemer bestaat uit een strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal bootcamps. Aantal bootcamps, geldigheid en prijs staan op de strippenkaart vermeld. De strippenkaarten worden door Bootcamp030 in beheer gehouden en verwerkt. Informatie over resterende strippen en geldigheid kan altijd gevraagd worden aan de bootcamptrainer. Bootcamp030 probeert de deelnemer te waarschuwen als de strippenkaart bijna afloopt.

 

b. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een strippenkaart worden verlengd. Dit gebeurt in overleg met Bootcamp030.

c. Een strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

d. Er vindt geen restitutie van geld plaats voor betaalde strippenkaarten.

e. Een strippenkaart loopt automatisch af. Een strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

3. PRIJZEN EN BETALING

a. De actuele prijzen van de strippenkaarten staan op de website van Bootcamp030. Bootcamp030 heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Bootcamp030. Prijsverhogingen hebben geen effect op reeds betaalde strippenkaarten.

 

b. Betaling van een strippenkaart dient zo spoedig mogelijk te gebeuren via Tikkie en uiterlijk voordat de Tikkie afloopt.

4. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP

a. Een deelnemer dient zich voorafgaand aan een bootcamp aan te melden via de website van Bootcamp030 of via Whatsapp direct bij de trainer of in de Bootcamp030 whatsappgroep. Aanmelden kan tot aan de start van de bootcamp. Zonder aanmelding heeft een deelnemer geen recht op deelname aan een Bootcamp.

 

b. Afmelden kan tot een uur voor de start van de bootcamp. Hierna is de deelnemer 1 strip verschuldigd.

c. Bootcamp030 is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Bootcamp030.

d. De bootcamp gaat altijd door ongeacht het aantal deelnemers.

e. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast.

 

f. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een bootcamp daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Bootcamp030 van de bootcamp worden uitgesloten. Er vindt dan geen restitutie plaats.

5. AANSPRAKELIJKHEID

a. De deelnemer is bekend met het intensieve en inspannende karakter van de bootcamp en daarmee gepaard gaande risico’s. Instructies die de instructeurs van Bootcamp030 geven zijn altijd vrijblijvend en deelnemer dient, als zij ervoor kiest de instructies uit te voeren, deze instructies met de nodige voorzichtigheid uit te voeren en zal zichzelf of anderen niet onnodig te belasten. Deelname aan een bootcamp geschiedt volledig op eigen risico. Deelnemer erkent in deze dat er tijdens de Bootcamp sprake is van een sport en spel situatie waarin er een zeker risico op blessures bestaat en dat dit risico niet volledig kan worden weggenomen door Bootcamp030.

b. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart deelnemer dat hij of zij medisch gezond is. Dit houdt in dat er geen medische beperkingen zijn die mogelijk risico’s opleveren bij de deelname aan de bootcamps. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een bootcamp. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts. Bij verzwijging van gezondheidsklachten die een risico kunnen opleveren voor deelname aan de training komen de eventuele gevolgen daarvan voor rekening en risico van de deelnemer.

c. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, zijn Bootcamp030, haar medewerkers en trainers niet aansprakelijk voor:

d. enig lichamelijk letsel of blessures aan de deelnemer of andere deelnemers van de training die is ontstaan gedurende de trainingen of het gevolg zijn van de training, door welke oorzaak dan ook;

i. schade die is ontstaan door het niet naleven van het advies onder 5 (a) of 5 (b);

ii. schade aan of verlies van eigendommen van de deelnemer tijdens de trainingen;

iii. schade die door de deelnemer is toegebracht aan bezittingen, apparatuur of andere eigendommen van andere deelnemers of derden, zoals de gemeente Utrecht.

e. De aansprakelijkheid van Bootcamp030, haar medewerkers en trainers is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de deelnemer in de negen maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan vergoedingen aan Bootcamp030 heeft betaald voor deelname aan de trainingen.

f. Bootcamp030 is alleen aansprakelijk voor directe schade en in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan gevolgschade, gederfde winst, gederfd inkomen, misgelopen voordelen, medische kosten etc.

g. Bootcamp030 behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp.

h. Bootcamp030 is niet verzekerd voor schade van een deelnemer. Deelnemer erkent in dit kader dat Bootcamp030 een kleine zelfstandig ondernemer is. Een deelnemer verklaart dat hij/zij is verzekerd voor eventuele schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp.

 

i. Deelnemer vrijwaart Bootcamp030 voor alle schade geleden door andere deelnemers of derden die door deelnemer is veroorzaakt tijdens of in relatie met de trainingen.

j. Het is deelnemer niet toegestaan zijn of haar rechten, inclusief vorderingsrechten, onder deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen via contractsoverneming of cessie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bootcamp030.

6. PRIVACY

a. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de administratie rond de bootcamps uit te kunnen voeren en om contact te houden met de deelnemers.

 

b. Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.

c. Bootcamp030 maakt foto’s en filmpjes tijdens de bootcamps en zet deze op social media om reclame te maken voor de bootcamps. Door mee te doen met de bootcamp gaat de deelnemer akkoord met plaatsing van dit materiaal. Als een deelnemer hier bezwaar tegen heeft kan hij dit aangeven bij de trainer en zal er geen materiaal van deze deelnemer op social media worden geplaatst.

 

7. OVERIG

a. Ingeval een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of niet-verbindend wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Deelnemer en Bootcamp030 zullen in dat geval te goeder trouw onderhandelen om overeenstemming te bereiken over een bepaling die zoveel mogelijk in overeenstemming is met de vernietigde of niet-verbindend verklaarde bepaling, voor zover wettelijk toegestaan.